Skriv in din sökning här

Claesons Affärs Vänner

Vännerna har till uppgift att upprätthålla och utveckla Claesons Affär som ett nutida relik. 

- I den gamla lanthandeln fanns utöver varor och tjänster den tidens utbyte av information och kunskaper. Sammantaget ger det oss inspiration till vårt kunskapande idag.

Claesons Affär är öppen för besök och ger möjlighet till aktiviteter.
- i medlemsavgiften ingår övernattning å klubbrummet, tillgång till boksamlingen, grisaburen och skolpulpeten.

Den intresserade inbjuds till ett deltagande och gärna att bidra med gamla lanthandel saker. 
Årsgälden för 2017 är 20 kronor per medlem. 

Styresman är Tord Hedström, Näshult.
tordhedstrom@hotmail.com
telefon 0383 811 14 samt 0702 604774.

Claesons Affärs Vänner bildades maj 2009 vid ett konstituerande möte i Claesons Affär. 

STADGAR
§1. Claesons Affärs Vänner är en förening med säte i Näshult.

§2. Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla den sedan 69 nedlagda Claesons Affär som en nutida relik från gamla tiders lanthandel i dess vida betydelse.

§3. Medlem är den som dels har ett etablerat intresse för handel i största allmänhet och lanthandel i synnerhet, dels erlägger årsgäld.

§4. Föreningens högsta beslutande organ är Vännernas Årsting som årligen äger rum i Näshult och om lokalen medger i Claesons Affär.

§5. Årstinget beslutar om riktlinjer för affärernas upprätthållande och utveckling, om erforderliga medel och revision, om representation och kontakter samt medlemmarnas årsgäld.

§6. Årstinget uppdrar åt medlem att såsom styresman, uteslutande på sitt ansvar, under mellan årsting vidtaga erforderliga åtgärder.

§7. Styresmannen har att i tre exemplar redovisa sitt åtagande till Årstinget.

§8. I övrigt gäller svensk standard för en normal förening och föreningen kan upplösas efter två på varandra Årsting.

 

ÅRSBERÄTTELSE.

Verksamheten från årsting 2017 i april till årsting 9/9  2018:

Medlemsantalet för 2017 är 75, vilket är en nedgång  med 6 från föregående år och med 11 från peakåret 2014. Dock avsevärt mer än de 30 under startåret 2009.

Händelser;

Affärens övre lager som omvandlats till Vännernas ”Klubbrum” med skinnmöbler,

exotisk taklampa, venyl steriospelare samt gammal TV för dvd bruk invigdes maj 2017 med en utanför programmet utförlig spontan redovisning av utsocknes befintliga knark alternativ.

Klubbrummet återgick dock till övernattningsrum en vecka under sommaren 2017.

Ett ”Älgpass” har inrättats å baksidan å Packboden med reverserat perspektiv.

 

Besökare har i större och mindre format besökt.

 - Bla. kvinnligt ättelägg till Silversparre, numera befintlig under marmor i kyrkan,

dvs. Nils Persson som på Dacketiden gjorde tveksamma för att inte säga förfärliga inslag i Näshult med omnejd.

Traditionella samlingar med middag har samlats.

Sommar- och Julbrev äro mailsända.

Tidningen Land har sponsormässigt mottagits och lästs.

 - som en protest är nu vår av Land avsatta kyrktupp, som anses bara vara en tupp, uppsatt å söderväggens utsida.

Fotbollssponsering har skett under devisen ”Även på den tiden var den vinnande bollen rund” Matchen slutade med Näshult seger efter två inledande mål som man knappt hade tid att se.

Gåvor; har mottagits samtidigt som några efterfrågade artiklar har getts bort såsom present dito, bla. tidningsporträtt av på den tiden framgångsrika Brynäs ishockeylag.

UH;

Då Affären vid inspektion befunnits i hart när toppskick har, förutom mindre taktilläggsmålning och omhändertagande av sönderkörd grind, 2016 år UH förlängts.

Räkenskaperna kalenderåret 2017;

Finns i kassaskrinet 2.888 kr. vilket ger en vinst för året på 155 kr.

Kostnader har varit 1.445 kr varav elkostnaderna står för 1.145 och resten representation vid besök.

                                                 

Verksamheten från årsting 2016 till årsting 2017:

Medlemsantalet är 81, vilket som den minneskunnige minns, är samma antal som för föregående år. Personlighetsmässigt har dock 19 tillkommit och dito antal bortkommit.

Händelser;

En elevstyrka på 25 cykelbesökte Affären i maj. Flera ifrågasatte Magnetobilens praktiska realiserbarhet medan kulhålen i kyrktuppen (som kanske är en tupp) ansågs ha fullt bevisvärde.

Fotbollssponsering har skett under devisen ”På den tiden gjordes matchanalysen på pinnstolarna i Affär´n. Gärna med en halsad flaska Pivo och Pelles korv.” Matchen slutade dock med en 1-4 förlust vilket tillskrevs att motståndaren låg i topp.

Den gamla bussgarageväggen är till hälften (den andra hälften) nybyggd med för andras modernitets skull ratade bräder samt målad med skänkt Faluröd.

Affärens övre lager har omvandlats till Vännernas ”Klubbrum” med skinnmöbler, exotisk taklampa, av medlem byggd venyl steriospelare samt gammal TV för dvd bruk. Finns också ishockeyspel och det historiska maktspelet Risk.

Besökare har i större och mindre format besökt.

Traditionella samlingar med middag har samlats.

Sommar- och Julbrev äro mailsända.

Tidningen Land har sponsormässigt mottagits och lästs.

Gåvor; har mottagits såsom tidningen SvD i stort format från slutet av både första och andra världskriget, uppslagsverk och en ordförandeklubbliknande rullare i trä med oklart syfte.

Pågående;

Ag TornUr och idé att ange tiden genom skuggformationen i centrala Serarp skall kompletteras med beaktande av det blåa sken som vintertid lyser från södra skyltfönstret mot vägen samt konkretiseringar.

Gällande Magnetobilen, (Perpetuum mobile genom magnetisk kraftöverföring) skall fortsatta kontakter tas inför lansering av en prototyp.

Skall tidningen Land ånyo kontaktas rörande en ny tävling för avsuttna kyrktuppar.

Ständig årsgäldsmedlemskap utreds.

Räkenskaperna kalenderåret 2016;

Finns i kassaskrinet 2.733 kr. vilket ger en vinst för året på 45 kr., vilket visar att varje medlem har betydelse i Claesons Affärs Vänner.

Kostnader har varit 1.205 kr säsongselen, 250 kr. hemsidan, 200 kr. matchbollen och 200 kr taklampan.                                                            

                                           

§ 84. Årsverksamheten 2015 -2016:
Styresmannen föredrog; 
Medlemsantalet 81.
Sommar, Vinter och Julbrev är utgivna. 
Den gamla bussgarageväggen är målad till hälften och PRATT skylt uppsatt.

Besökare har besökt och aktiva har vid olika tillfällen ätit S&P och kräfter och de drycker som därmed krävs. Även kafferep med rätt lillfingervinkel har förekommit.
Fotbollssponsoring har inte skett, men NIF segrade ändå med 5-0.
Tidningen Land har efter ett längre uppehåll, orsakat av konflikt rörande Affärens tupp, sponsormässigt mottagits och lästs.

Gåvor; har mottagits såsom Bengt Lindwalls Smålandsflagga, 1875 års Maschmans äventyr eller fyra år i en grotta och 1892 års Engelsk språklära för menige man.
Dessutom inför dagen mottogs pulpet från Näshults skola och i realtid överlämnades iklädd mössa högtidligen ett kort Knopf av märket Adler för livstycke eller dito gylf.

§ 85. Ag redovisningar;
Föredrog Michael för Ag Claesons Windy Business. Luften har gått ur vinden och 180 meters höga aggregat har knäckts som en Gudrun skog. Vid en nylig inspektion av Visingsö påträffades ingen kolel för vindstilla backup som befarats av förra Årstingets etiksakkunnige. 
Därmed lämnas frågan öppen.

Michael tog istället upp Ag TornUr ursprungliga idéer utvecklat i en modell bestående av en pinne och tänkta skuggformationer för att ange tiden mellan 06 och 18 på en omgivande Serarpskarta. I full skala innebar detta en hög mast på Affärens taknock och fastspikade måltavlor med numrerade tider på kringliggande hus och i korset.

Då en hel del oklarheter förelåg och en ny tanke framfördes att det mystiska blå sken i skyltfönstret som under vintern bländat från Åseda inkommande bilförare, kunde utnyttjas för att ange vintertid, 
uppdrogs Ag att arbeta vidare och återkomma med konkretiseringar.

Lars redovisade framsteg gällande Magnetobilen, (Perpetuum mobile genom magnetisk kraftöverföring). Lars högläste en positiv reaktion från kinesiska kontakter. En prototyp har tagits fram och man är beredd mot förskotterade medel genomföra en visning i Näshult. Föreslaget verkade genuint då det var skrivet på kinesiska.
Uppdrogs åt Lars att förmedla vår positiva inställning.

§ 86. Ref. tidigare beslut om att tidningen Land måtte ändra reglerna gällande den årliga kyrktuppstävlingen för att möjliggöra Affärens Tupps tävlande,
Åtog sig Lena att istället föra fram krav på en ny tävling för avsuttna kyrktuppar.

§87. Michael redovisade från Socken Rådets årsmöte, efter viss förvirring om dagordning, om att förslaget från förra årets tillsatta organisationskommitté som hade att redovisa förslag till årsmötet, inte alls togs upp, till viss häpnad.
Beslöts skriftligen fråga Socken Rådets styrelse hur man har behandlat förslaget som inlämnas redan i somras, vilka slutsatser som dragits och hur man kommer att gå vidare med frågan.

§88. Då den ordinarie revisionen fallerat fick revisionen ske i Årstinget. 
I kassaskrinet räknades 2.688 kr. 
Inkomsterna 2015 var 1700 kr. och kostnaderna 2.137 kr.
Detta ger ett årsminus på 437 kr. då 320 kr. ska bokföras i 2016 räkenskaper. 
Beslöts fastställa kassan och ge styresmannen ansvarsfrihet.

(Styresmannen uppvisade kassaskrinfack för uppbyggnad av en investeringsfond enligt förra årets beslut, vari finns redan ett ansenligt tillskott genom en affär med Einar Nyström jr.)

Kommande 2016-2017
§89. Beslöts årsgälden till 20 kr. 
Bordlades frågan om ständigårsgäldsmedlemskap och låta utreda alternativa ålder och tidsperioder samt administrativ säkerhet och ekonomiska konsekvenser.

§90. Val
Utsågs Tord Hedström som styresman.
Utsågs Ulf Lilja som ordinarie revisor.

§91. Avslutade ordförande Tinget.

 

ÅRSTING 2015 

Samlade; Eva Kornby, Michael Kornby, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Monika Jungenfelt, Karl Jungenfelt, Jost Fonfara, Ulf Lilja, Eric Allring, Anne Allring, Kerstin MacLean och Ian MacLean samt Tord Hedström, styresman.

§ 70. Styresmannen hälsade välkommen och hänvisade till Tingets överhöghet.
§ 71. Utsågs Lars E. till ordförande för Tinget, Tord H. till skrivare och Eva K som justerare.
§ 72. Godkändes kallelsen och ärendelistan som utsänts mailledes både till Svensk närhet som till Australien samt varit anslagen å Affärens anslagstavla.

§ 73. Årsverksamheten 2014 -2015:
Styresmannen föredrog; Medlemsantalet 89. Tre medlemsbrev har utskickats, 
Affären har besökts av besökare och aktiviteter har lockat aktiva såsom att generationsövergripande 5 kamp kämpats.

Fotbollssponsoring har skett med framgång då NIF insparkade 4 av 9 mål mot Lenhovda. Tidningen Land har sponsormässigt mottagits och lästs. 
Gåvor har mottagits såsom Niagarafallet, damejeanne och Marinens årsböcker. 

Affärens syd sida samt dassväggen mot Näshultsbutiken har Faluröd målats förutom nocken.

§ 74. Föredrog Michael K. för Ag Claesons Windy Business, som arbetat vidare med konceptet skräcka; en sork i hjul i marken i tillverkning av elström. Detta kan dock vara ovärdigt utifrån sorkens perspektiv som kan vara förväntansfull tom. vabb:ar. Dessutom då Kornby trädgården saknar sork förordas istället en samordning med Ag TornUr. En prototyp visades i skala 1 till 1000, ett lutande torn med en klocka å toppen. Möjligheter borde finns till ett samarbete med Matteo Renzi att låna ett befintligt torn i Pisa. 
Devisen är;  We got the time and the inclination i avvaktan på att vinden vänder. 
Uppdrogs åt styresmannen att ta erforderliga kontakter med statsledningen i Italien och att Ag:en i övrigt återkommer med konkretisering.

Tord H rapporterade att tidningen Land inte beaktat våra förslag på ändrade regler så att vår Tupp tillåts tävla med andra tuppar i den årliga Kyrktuppstävlingen.
Beslöts meddela tidningen Land att vi inte längre är intresserade av att låta vår Tupp deltaga i tävlingen.

Insikts och Utsiktsgruppen kunde uppvisa ett fortsatt gott resultat efter förra årets arbetstyngda insats, vilket visar att gör man en sak ordentligt blir det bestående! 
Uppdrogs Ag:en att fortsätta i den inslagna inriktningen.

§ 75. Kalle J, vår etiksakkunnige, föredrog PM 
Grön el från Claesons Affär grönare finns inte. 
För att vi ska kunna inbjuda Affärens kunder enligt förebild från näringslivet till spännande sportinslag, föreslås att en miljömässigt riktig eldriven flakmoppe inhandlas. Däremot bör vi avvakta med en kabelanslutning till vindkraft med garanterad leverans även vid vindstilla. Det visar sig att vid vindstilla tar man kolel från Visingsö enligt tysk modell. 
Frågan om att inbjuda Affärens kunder till jakt på möss i Affären bör hänskjutas till kommande årsting. 
Beslöts avsätta ett fack i kassalådan för att bygga upp en investeringsfond och i övrigt avvakta med ställningstagande till nästa årsting.

§75. Michael K orienterade om SockenRådets årsmöte såsom var ett mediokert möte utan sinne för marknadsföring och PR. Beslut om en gåva på 15.000 kr. till Smalspåret har spårats till ett två år gammalt protokoll där det borde ha funnits med. 

§76. Upplästes revisor Gösta Karlssons revision. Intäkter 2.300 kr. och utgifter 1.955 kr. och därmed årets vinst 345 kr. Detta ger en kassabehållning på 2.805 kr. vilket inkluderade en dansk och en norsk sedel samt en påse kopparmynt.
Beslöts fastställa kassan och ge styresmannen ansvarsfrihet samt att 
fastställa vårt räkenskapsår till från 1/4 kl.17 till 1/4 kl. 16.59 påföljande år.

Kommande 2015-2016
§77. Beslöts årsgälden för årsperioden under 2015-2016 till 20 kr. 

§78. Val
Utsågs Tord H. som styresman med uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder.
Utsågs Gösta Karlsson som ordinarie revisor. 
Utsågs Michael K. och Jonas Nyström. som representanter till Sockenrådets medlemsmöte med övriga som reserver

§79. Föreslog Lars E. en satsning på Magnetobilen som utmanar en historisk konspiration mellan naturvetare och oljeshejker, att en perpetuum mobile är en omöjlighet. Lars visade en tvåfärgsgrafiskritning samt å disken småskaligt hur det hela fungerar. Han menade att detta är stort och förordade mottot; Evighet vara längst.
Beslöts att Lars arbetar vidare på en fullskalig Magnetomobil som lämpligen används för medlemsskjuts vid nästa årsting samt söker patent.
Beslöts i övrigt att tystnadsplikt gäller.

Monica J föreslår en Hyllningskantat till Claesons Affär.
Beslöts om ett uruppträdande vid lämpligt tillfälle. 

§80. Avslutade ordförande Tinget.

 

ÅRSTING 2014
Samlade till Claesons Affärs Vänners Årsting i Claesons Affär i Näshult lördagen 3 maj 2014; Gösta Karlsson, Eva Kornby, Michael Kornby, Claes Sjöberg, Jasse Nilsson, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Monika Jungenfelt, Karl Jungenfelt, Just Fonfara, Ulf Lilja samt Tord Hedström, styresman.

§ 60. Styresmannen hälsade välkommen och hänvisade till stadgan.

§61. Utsågs Lars E. till ordförande för årstinget och Tord H. till skrivare samt 
som justerare Eva K.

§62. Godkändes kallelsen och ärendelistan som utsänts mailledes och varit anslagen å Affärens anslagstavla.

§63. Årsverksamheten 2013:
Antalet betalande medlemmar under året var 75.
Under året har sommar och höst medlemsbrev utskickats med känt innehåll.

Affären har visats i samband med Bygdens Dag och Smålands Kulturfestival varvid vid det senare tillfället 100 kaffekoppar glögg serverades och en rad köpinviter avvisades.

Ett rekryteringsmöte har ägt rum med sponsrade kräftor.
Hembygdsföreningens styrelse har inlevt lokalen och fattat visa beslut.

Fotbollssponsoring har skett med framgång, NIF vann med 1-0 mot Braås. 
Tidningen Land har sponsormässigt mottagits och lästs.

Gåvor har mottagits såsom väl använda både bila och grisabur vilka erbjuds medlemmar att pröva. Flera böcker om krig och konst har inköpts.
Skrivelse har insänts men ej kompatibelt mottagits av Sockenrådet rörande vikten av en framtid för Näshults Butiken.

UH åtgärder; Affärens nord och ost fasad har lappats och målats.

§64. 
- Föredrog Michael K. för Ag Claesons Windy Business, att luften har gått ur projektet då kilowatt priserna är i botten, bidragen bortblåsta och ett vakuum råder. Istället förordades en kraftöverföring i form av en ekologisk kinesbatteridriven skräcka som i prototyp kunde prövas antingen i dagens undergrävande Ukraina eller i Liljas sork fyllda trädgård. En prototyp kommer att utvecklas.

Mot bakgrund av ärendets känslighet förefanns behov av kvalificerad moraletisk vägledning. Ett underlag har redan inkommit från Kjell N medlem i Uppsala i brev kartlagda i omvärlden rådande bestickning och som måste hanteras.
Beslutades uppdra till Karl J att till nästa årsting formulera en plattform för
vårt handelsetiska arbete.

- Föredrog Tord H för Ag TornUr och Kyrktupp att vi även i år misslyckats med att vinna tidningen Land kyrktuppstävling. Förra årets motivering var att vår ansökan kommit in för sent. Motiveringen i år var att Affärens tupp inte satt på en kyrka. Årstingets fick möjlighet att studera bilder av de aktuella årens bidrag samt vinnare och som i en jämförelse med Affärens tupp fanns påtagligt underlägsna. Dessutom visar Duckers karta från 1690 att takryttaren som syns på Näshult Kyrka kan tyckas krönas av en tupp.
Beslutades att till Land uttala att med nuvarande begränsningsregel minskar för vår del kvalitén i tävlingen. En vidgning bör därför ske genom att i första hand inkludera tupp där intet bevis föreligger att den inte har varit kyrktupp och i andra hand att tupp ges möjlighet att i tävlingens stund uppsättas på lämplig närvarande kyrka.

- Insynsgruppen kunde uppvisa ett för året mycket gott resultat. 
Beslutades för att markera gruppens mångfacetterade ansvar att omformulerades uppdraget till Insyns- och Utsiktsgruppen samt att den förstärktes med Eva K.

§65. Informerade Michael K såsom Vännernas representant i Sockenrådets årsmöte om detsamma varvid Lars E (dock som Sockenrådsledamot) utsetts som samtalspartner.
Kunde Lars E utveckla denna sin roll gällande överläggningarna mellan BoUng och Näshults Butiken och som synes kunna leda till ett gott resultat.
Styresmannen konstaterade att detta är helt enligt den skrivelse (se ovan §63) till SockenRådet som dock inte kom fram.

§66. Revisor Gösta K. redovisade kassan till 2.460 SEK inklusive dels vissa norska och danska kronor, dels 19 förtida 2014 medlemskap. Kostnaderna för 2013 blev 1.350 SEK 
Rörelsevinsten för 2013 blev 320 SEK. (1.670?1.350)
Beslöts fastställa kassan och ge styresmannen ansvarsfrihet. 
§67. Beslöts medlemsgälden för 2015 till 20 kr.

§68. Val
Utsågs Tord H. som styresman med uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder.
Utsågs Gösta K. som ordinarie revisor. 
Kvarstod Michael K. och Jonas N. som representanter till Sockenrådets medlemsmöte med övriga som reserver

§69. Avslutade ordförande Tinget och intogs en sponsrad supé.

 

....ÅRSTING 2013
Samlade till Claesons Affärs Vänners Årsting i Claesons Affär i Näshult torsdagenskväll 2 maj 2013;
Gösta Karlsson, Eva Kornby, Michael Kornby, Åke Danielsson, Lars Torstensson, Claes Sjöberg, 
Jasse Nilsson, Peder Ribbing, Allan Bergquist, Bo Niklasson, Bo Andersson, Gösta Sandgren, Göran Garmer, Hans Andersson, Hans Boström samt Tord Hedström, styresman.

§49. Styresmannen hälsade välkommen.

§50. Utsågs Hans B. till ordförande för årstinget och Tord H. till skrivare samt 
som justerare Eva K. och Allan B.

§51. Godkändes kallelsen som förvarnats mailledes, varit anslagen med föredragningslistan å Affärens anslagstavla samt utsänt mailledes till näst intill samtliga medlemmar till och med i Melbourne samt godkändes ärendelistan.

§52. Årsverksamheten 2012:
Antalet betalande Vänner under året var 68 samt att två betalat för framtiden, en med norska kronor som stiger i värde.

Under året har flera medlemsbrev utkommit. Tuppens skottskador och baneman har utförligt analyserats. Besökare har inkommit i både värme och kyla. I värme uttryckte skolungdomar att Affären var cool och hembygdsexperter svarade fel. I kyla fastnade en myntsamlare i kassaapparaten. Matchbollssponsoring har skett med framgång, 7-5 och fotboll. Tidningen Lant har ingivits för att bredda utbudet.

Ingen har utnyttjat medlemsförmånen med gratis övernattning på lagret.

Gåvor har mottagits såsom frysklampar i stål och mandelkvarn, krigsmordvapen och kinesiska flottans matros mössa. En Göteborgskex skylt har satts upp för att imitera den som stulits. Under årstingsdagen har dessutom tillkommit en datoriserad liknande maskin för rationaliseringsmätning som kommer att ställas till förfogande för effektivitetshöjande åtgärder.

§53. 
- Föredrog Michael K. för Ag Claesons Windy Business, som inspirerad av den 32 armade vindkrafts energianläggningen i närområdet, kunde redovisa en prototyp skala 1 till 100, för Affärens egen el försörjning. Aktionsgruppen kommer efter att patent beviljats, utveckla en fullskalig anläggning att monteras å Affärens skorsten och vid dess förfall i dess närhet. 
(I avvaktan härpå visas prototypen i Affärens nordvästliga skyltfönster.)

- Föredrog Tord H för Ag TornUr och Kyrktupp som i två medlemsbrev redovisat gjorda forskningsframsteg varvid tuppens öde i stort sett är säkerställt och tuppens banemän som skyldiga utpekats. Dessutom har en bild utsänts visande tuppens gestaltning å taknocken. 
Aktionsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete för att utreda om tuppen även kan utföra uppgiften som solur och att vid vackert väder visa rätt tid.

- Insynsgruppen har avvaktat med sitt genomförandearbete tills det att behoven har blivit mer synliga och kommer därför att återkomma till nästa år.

Beslutades godkänna gruppernas hitintillsvarande arbete och att slutredovisning kan ske nästa år.

§54. Informerade Tord H såsom Vännernas representant i Sockenrådets årsmöte om detsamma eftersom Jonas N som också representant, var med från starten men tröttnade efter att mötet varat över 1½ timme utan att starta. Då mötet till slut startades gick det fort då flertalet ville hem. Av verksamhetsberättelsen framgår att korv serverades både vid badplatsens städning som när hela kyrkan sjunger.

§55. Revisor Gösta K. redovisade kassan till 1.760 SEK plus minus beroende på hur norsk och dansk krona skall värderas. 
Detta innebär en kassamässig vinst för året på 762 kr.
Beslöts fastställa kassabehållningen och ge styresmannen ansvarsfrihet.

§56. Beslöts medlemsavgiften till 20 kr. även för 2013.

§57. Val
Utsågs Tord H. som styresman med uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder.
Utsågs Michael K. och Jonas N. som representanter till Sockenrådets medlemsmöte med övriga som reserver. Utsågs Gösta K. som ordinarie revisor och Mary K. som nybliven medlem som suppleant.

§58. Hade inkommit brev från Kjell M Nilsson, medlem, med bidrag till Ag hemliga projektet som därmed vidarebefordrades.

§59. Avslutade ordförande Tinget och intogs kvällens sponsrade supe.

 

Årsting 2012....
§ 37. Samlade till Claesons Affärs Vänners Årsting i Claesons Affär i Näshult torsdagenskväll 3 maj 2012 var;
Gösta Karlsson, Jan-Erik Schönborg, Eva Kornby, Michael Kornby, Monika Jungenfelt, Karl Jungenfelt, 
Åke Danielsson, Lars Torstensson. Margot Söderström, Göran Garmer, Jasse Nilsson, Jonas Nyström samt Tord Hedström.

§38. Styresmannen hälsade välkommen med att dra ett varv på kassaapparaten, inbjöd Vänner att meditativt sova över på lagret samt presenterade Nennes käpp som en ordförandeklubba i kommunikationens tjänst.

§39. Utsågs Eva K. till ordförande för årstinget och Tord H. till skrivare.

§40. Godkändes kallelsen som varit anslagen å Affärens anslagstavla samt å föreningens plats å www.nashult.se och utsänt mailledes. 
Godkändes ärendelistan.

§41. Årsverksamheten 2011:
Antalet Vänner under året var 33 och historiskt har totalt 56 individer betalat årsavgift.

Affären har besökts av när och fjärran, ibland vilseledda av GPS, som mest ett förtiotal som skyddades från en plötslig störtskur under Hembygdens Dag.

Vännerna har sponsrat Näshult IF till seger över Holsby SK och funnits på www.nashult.se. Kassa hållningen är 990 kr. en uppgång från föregående år med 120 kr.

Gåvor har mottagits såsom tvättbrädor och malspruta. En Playboy från 1968 har födelsedags skänkts. En Huskvarna trampsymaskin har sålts till inköpspris. En Göteborgskex skylt har stulits vilket dock kan balanseras mot att två av Nennes tavlor, käpp och el-medicinlåda tillkommit genom motsvarande förfarande.

§42. 
- Ag Vindfrågan rörande skorstenens förfall och förvandling till självförsörjande vindkraftsverksnurra har under året inte drivits i hamn då vederbörande myndigheter varit väl upptagna av mångfald vindverksamling kring bygdens horisont.
Beslöts att vitalisera frågan inom en kostnadsram ej överstigande 1½ miljon och att bilda aktionsgruppen 
Claesons Windy Business bestående av som experter Michael K. och Gösta K samt som sammankallande styresmannen.

- Ag TornUr och Kyrktupp för att från affärens taknock kunna ange vad tiden är slagen och huruvida motvind föreligger enligt dels en för sent inkommen motion förra året, (med devisen "att se tid i dåligt väder är stort, att se tid i vackert väder är större"), dels att Margot S nu återbördat kyrktuppen som antingen är medeltida från Näshult kyrka eller från Elias Petterssons smedja i början av 1900 talet. Säkert är dock, som vittnas av Kalle Pettersson som såg affärsinnehavarens son Bosse Claesons åstadkomma, de tre skotthål som än i dag föreligger. Som alternativ till TornUr framfördes Solur som en enklare lösning.
Beslöts tillsätta en aktionsgrupp bestående av Margot S. Monica J. och Lars T samt styresmannen som sammankallande, för att dra frågan ett varv till.

§43. Informerade Michael K. Vännernas representant i Sockenrådets årsmöte om detsamma där grupper bildades för att aktivt vara beredda att agera vid behov vad gäller Pensionärsbostädernas ev. försäljning och Lanthandelns försäljning. Beslöts uttala behovet av skyndsamhet för att åstadkomma en bra lösning för lanthandelns och för Näshults framtid.

§44. Revisor Gösta K. redovisade kassan till 998 kr. justerat för dagskursen för dansk 50 kronors sedel samt det tveksamma värdet av 25 öringar som hittats i Fyris- chokladautomat vid renovering. Detta innebär en kassamässig vinst för året på 80 kr.
Beslöts fastställa kassabehållningen och ge styresmannen ansvarsfrihet.

§45. Beslöts medlemsavgiften till 20 kr. även för 2012.

§46. Beslöts fastställa de interimistiska stadgarna som lagstadgade permanenta stadgar med möjlighet att ändra vid behov enligt svensk standard.

§47. Val
Utsågs Tord H. som styresman med uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder.
Utsågs Michael K. och Jonas N. som representanter till Sockenrådets medlemsmöte med övriga som reserver.

Utsågs Gösta K. som ordinarie revisor och Kalle J. som suppleant.
Utsågs till Affärens Insynsgrupp Monika J. och Margot S.

§48. Avslutade ordförande Tinget och intogs kvällens sponsrade supe.
 

ÅRSTING 2011
§ 25. Samlade till Claesons Affärs Vänners Årsting i Claesons Affär i Näshult torsdagenskväll 5 maj 2011
var; Jonas Nyström, Hans Boström, Bo Andersson, Peder Ribbing, Gösta Karlsson, Jan-Erik Schönborg, 
Eva Kornby, Michael Kornby, Monika Jungenfelt, Karl Jungenfält samt Tord Hedström.
Lotta Fransson med sonen Einar avvek innan enligt föregående år.

§26. Gav styresmannen Tord Hedström en historisk återblick sedan starten 2009 samt förklarade Årstinget öppnat. 
§27. Valdes Hans Boström till Årstingets ordförande.

§28. Valdes Tord Hedström till sekreterare.

§29. Valdes Jonas Nyström och Eva Kornby att tillika med ordförande justera dagens protokoll.

§30. Godkändes kallelsen som varit intagen å föreningens sida i www.nashult.se samt å Affärens anslagstavla samt i möjligaste mån skickad per mail.

§31. Föredrogs  2010 årsberättelse innehållande besök, rekryteringsmöten och två medlemsbrev samt att sedan starten finns 76 betalda medlemskap och en behållning i kassan på 870 kronor efter det att avgift till hemsidan a 250 kronor per år samt 150 kr utan moms som sponsoring av Näshults IF hemmamatch mot Holsby som vanns med 4-3 med devisen Cleasons-gamla tiders hårddisk kostade.

Informerade Jonas från Sockenrådets årsmöte varvid ett fokus på kaffet förelåg som Gösta missade.

§32. Föredrog från en pappersservett vikarierande revisor Gösta revisionen som stämde efter valutaeffekterna av dels 50 danska kronor, dels två australiensiska pennies beaktats. Några femtioöringar saknade dock värde.

§33. Beslutades om ansvarsfrihet.

§34. Beslutades om 2011 års medlemsavgift till 20 kronor.

§35. Beslutades prolongera föreningens interimistiska stadgar såsom interimistiska.

§36. Utsågs Tord Hedström som styresman, Peder Ribbing, med Gösta Karlsson som vikarie, som revisor samt att Jonas Nyström och Gösta Karlsson utsågs att representera Vännerna i Sockenrådets årsmöte.

§37. Motion från Gösta varvid påpekades att inte ens kajerna numera våga husera i den prekära affärsskorstenen och då det från Vetlanda kommun finns ett hurtfriskt stöd för allsköns vindkraft skulle en möjlig lösning kunna vara en kombination av en dito dock kanske lite mindre än det större formatet på 185 meter som kommer att beskådas på andra sidan Serarpa sjön? Föreningen torde i dagsläget ha en väl så god ekonomi som somliga andra s.k. luftaktörer. 
Uppdrogs åt Gösta samt Janne och styresmannen att driva vindfrågan vidare.

§38. Överlämnade Hans Hannemans Charkuteri våg som kunde kalibreras men saknade vikter som dock fanns å sädesmagasinet i Kejsarekulla.

§39. Då inget övrigt fanns avslutade ordförande mötet samt inbjöd deltagarna till tingtilltugg.