Skriv in din sökning här

Protokoll 141002

Protokoll fört vid Sockenrådets styrelsemöte 2014-10-02

Närvarande: Evald Hammarström, Thomas Vilhemsson, Ulla Johansson, Lennart Åhstrand, Tobias Engdahl och Mats löfgren.
Ej närvarande: Per Lindgren, Lars Engqvist, Peter Samuelsson och Harri Preem

§ 1
Ordförande förklarande mötet öppnat och hälsade alla välkomna

§ 2 
Dagordning

Genomgång av dagordningen

§
Föregående mötesprot
okoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4
Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 5 
Sommar golfen

Inför sommarens turnering hade renovering skett för ca 3500 kr. Totalt ett plus minus noll resultat.

§ 6 
Hemsidan

En ny hemsida på Webben är för kostsam för Sockenrådet. Vi får ha kvar den vi har.

§ 7 
Information från föreningarna

Fotbollslaget är väl etablerade i division 5.
Hembygdsföreningen har auktion i Hembygdsgården 2014-11-22.
Invigning av ny lokal i affären sker troligen 2014-11-01 beroende hur det går med ventilationsarbetet.

§ 8 
Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit

§ 9 
Trafikverket

Skrivelse är skickad till Trafikverket angående begränsad hastighet genom Näshult. Sockenrådet vidhåller att hastighet begränsningen ej hålls och att det är en klar fara för barn och vuxna i dagsläget. Sockenrådet föreslår ljustavla med fordonets hastighet sätts upp eller annat fartdämpande. Kontakt person för Sockenrådet är Tobias E.

§ 10 
Bredband

Nu finns 103 intressenter. Kostnadskalkyl utarbetas av Winter på Vetab.

§ 11 
Smålands Trädgård

Diskussion om Näshult vill ingå under samlingsnamnet Smålands Trädgård där bland annat Skirö ingår. Enades om att detta borde vara positivt för Näshults del. Även projektet Vasenostar diskuterades (ingår i Smålands Trädgårdar begreppet) Återkommer till frågan vid nästa sockenråds möte.

§ 12 
Marken där bangolfen bedrivs

Kontakt tagen med LRF och Allmänna Arvsfonden angående var frågan ligger i ägandet. Frågan om ägandet ej klar. Sockenrådet investerar inget i bangolfen innan ägandet är klart.
Regler för bangolfen kommer att utarbetas av Janne, Per, Ulla och Lennart. Reglerna kommer att anslås.

§ 13
Övrigt

Thomas V monterar Hjärtstartaren vid affären-
Utesoffgrupp är inhandlat till smalspåret med placering på "Petersplatsen". Information om smalspåret planer gavs.
Grannsamverkans arbete fortgår under ledning av Ulla J.
Intresse för Traktor rally finns. Sockenrådet tycker detta är en intressant ide men det bör genomföras med annat/andra arrangemang.
Per, Sara och Erik är samankallande inför kommande Vintermarknad. Thomas pratar med Kjell angående parkeringen inför marknaden.
Anslagtavlan vid affären är uppsatt. Ny anslagstavla kommer troligen att finansieras via Hembygdsföreningen.

§ 14
Mötets avslutande.

Nästa möte: 2014-11-27 kl 1900 hos Ulla J

Justeras: Ulla Johansson