Skriv in din sökning här

Informationsmöte om projektet (FHN) i Hultnäsgården 2015-01-21

 
Informationsmöte om projektet "Fiber Hultanäs Näshult (FHN)" i Hultanäsgården 2015-01-21; Sammandrag av föredragningar och frågor.

1. Eric Allring, projektledare FHN, hälsade alla välkomna, särskilt Timo Tinderbäck, bredbandschef VETAB och Joachim Winther, bredbandssamordnare Vetlanda kommun. I mötet deltog ca femtio personer

2. Timo Tinderbäck redogjorde för projektets viktigaste tekniska förutsättningar.

A. TT framhöll att fibernät är överlägset mobila bredbandsnät och ADSL-nät när det gäller kapacitet, hastighet och tillförlitlighet. Fibernäten kan genom uppdatering öka kapaciteten till mycket höga nivåer vilket gör dem anpassningsbara till förväntad stark expansion av datakommunikation. VETAB bygger nu nät för 1000 Mbit/sek, och kan senare expandera till 10 G bit/se.

B. Abonnenten betalar en engångsavgift vid anslutningen till nätet, se punkt 5, grävning och återställning för kabel på den egna tomten (normalt runt 30 m med djupet 0,4 m) och den utrustning som krävs för att ansluta datorer, telefoner och tv till nätet. Rotavdrag utgår för grävning och återställning på den egna tomten. Normalt kan befintlig tele- och tv-utrustningar användas. Fast kabel rekommenderas för tv-anslutning. Frågan om avdrag för moms och nätavgifter för rörelseidkare avgörs från fall beroende på verksamhetens art. 

C. VETAB har övervakning av nätet dygnet runt och ansvarar för drift, underhåll och service vid uppkomna driftstopp (t.ex. åsknedslag). För denna service betalar abonnenten en avgift på 80 kr/ månad. Kostnaden för de tjänster som erbjuds inom tele, tv och bredband bestäms av vad man utnyttjar, se punkt 6.

3. Joachim Winther redogjorde för utbyggnaden av fibernät i Vetlanda kommun.

Behoven är stora eftersom det gamla telenätet med koppar försvinner snabbt och den mobila bredbandstekniken inte inom överskådlig tid kan uppfylla kraven på snabb och säker kommunikation. Under 2013 byggdes olika nät utanför centralorten med en total längd på 224 km. För närvarande planeras nya projekt för totalt 22,6 mkr, där FHN är störst med 9.3 mkr.

4. Eric Allring presenterade FHN-gruppens övriga medlemmar: Anders Bäckman, Göran Friberg, Crister Johansson, Karl Jungenfelt, Johnny Lindell, Per Lindgren och Kjell Nilsson. Han redogjorde sedan för gruppens arbete.

A. Arbetet har främst motiverats av att Internet används i allt större utsträckning av allt fler. Datamängden på Internet ökar nu på två dagar med samman kvantitet som totalt fanns lagrad för bara tio år sedan. Interaktiva utbildningsprogram och trygghetssystem för äldreomsorg är exempel på tjänster som blir vanliga, kanske nödvändiga för ett aktivt liv. En sammanfattning av fördelarna redovisades:

- Snabb och tillförlitlig kommunikation
- Ökar möjligheten att folk och företag etablerar sig och utvecklas
- Ett hus med fiberanslutning är mer värt och lättare att sälja
- Ökar trygghet och säkerhet 
- Framtidssäkert

 

En bygd som inte erbjuder snabb och säker anslutning till Internet saknar attraktionskraft. Det är hög tid att vi får fungerande bredband. När kommer möjligheten tillbaka och vad kommer det att kosta då?

B. Inom det aktuella området kan 150 objekt vara aktuella för anslutning. Inte mindre än två tredjedelar av ägarna är intresserade av att ansluta sin fastighet. Högre anslutning förbättrar projektets ekonomi.

C. Gruppen har undersökt tre alternativa anslutningsmöjligheter för ett lokalt nät:
Alternativ 1: Telias nät i televäxeln i Hultanäs
Alternativ 2: Massanet vid korsningen på väg 125 i Lindåkra
Alternativ 3: VETABs nät i Näshult by
Med hänsyn till kostnader, tillgänglighet, tjänsteutbud samt säker, långsiktig relation har gruppen valt alternativ 3.

Vetlanda kommun äger projektet och genomför projektering, grävning, kabel- och fiberdragning och montering av en fiberbox i bostaden. FHN kommer att samverka med kommunen i ledningen av projektet och samla in avtal, detaljprojektera, assistera entreprenörer mm. FHN utser också en särskild styrgrupp som bistår Vetlanda kommuns projektorganisation med lokalkännedom och råd för att tillgodose lokala intressen. Beslut om start av projektet kommer att ske i samråd mellan projektorganisationerna.

5. Joachim Winther presenterade en nätkarta, kalkyl, förslag till finansiering och avtal

A. FHN-nätet dras från Näshult by längs väg 125 till Hultanäs. Förgreningar norrut från nätet ansluter Norra Ekagård, Njupingetorp, Höghult, Hulu och mellanliggande gårdar.

B. Stödsystemet för bredbandsutbyggnad ingår i statens och EU:s landbygdsprogram. Stödet skall enligt plan uppgå till 60 % av kostnaderna vid 40 % privat finansiering.

En preliminär finansieringsplan baserat på att varje hushåll betalar en anslutningsavgift på 20 000 exkl. moms (25 000 inkl. moms) redovisades:

Kostnad FHN-nätet (103 anslutningar) exkl. moms: 9 122 tkr
 

Finansiering: 
Kommunal utbyggnad av stomnät: 1 710 tkr
Privata insatser 20 000 (exkl. moms): 2 060 tkr
Stöd EU 60 % · 3 090 tkr
Ofinansierat 2 262 tkr

 

En plan för att lösa den ofinansierade delen skall upprättas innan ansökan om EU-bidrag lämnas in.

D. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas under våren angående anslutnings- och markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtal från tidigare planläggning kan delvis utnyttjas.

6. Timo Tinderbeck beskrev vilka telefoni-, TV- och bredbandstjänster som VETAB erbjuder via sina tjänsteleverantörer (se www.vetabbredband.se). TT konstaterade att man kan spara pengar när man har tillgång till fiber genom billigare abonnemang.

7. Johnny Lindell, vice projektledare FHN, meddelade att projektgruppen skall ta fram lokal information som kan begränsa kostnaderna. Frivilliga arbetsinsatser kan också bli aktuella. JL framhöll också vikten av att vi blir många som ansluter oss, ju fler vi blir desto lägre kostnad per anslutning!
Under gynnsamma omständigheter kan vårt lokala nät starta någon gång under hösten 2016. Då måste myndighetens beslut om bidrag komma innan semestern i år och en mild vinter ge förmånliga betingelser för grävningsarbeten.

8. Eric Allring tackade de föredragande och övriga för visat intresse