Skriv in din sökning här

Protokoll 110501

Protokoll fört vid Näshults sockenråds styrelsesammanträde i byggdegården 2011-05-01

Närvarande: Göran Johansson, Monica Johansson, Ulla Johansson, Evald Hammarström, Jan Karlsson, Tomas Wilhelmsson och Lennart Åstrand

 

§1
Mötets öppnande
Göran Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat

§2
Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson

§3
Konstituering av styrelsen.
Styrelsen utsåg inom sig Jan Karlsson till vice ordförande, Ulla Johansson till kassör och Lennart Åstrand till sekreterare.

§4
Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§5
Bangolftuneringen spelas under sommaren. Ulla Johansson och Arne Danielsson fördelar
speldagarna mellan de olika föreningarna.

§6
Städning vid Serarpssjön
Städning sker onsdagen den 11 maj kl 18 00. Ulla fixar förtäring.

§7
Rapport från webbgruppen
Det vore önskvärt att någon från webbgruppen kunde närvara vid styrelsesammanträdena.

§8
Rapport från medlemsföreningar
Ulla Johansson informerade om hembyggdsföreningens studiecirkel om gårdarna i Näshult
det kommer en fortsättning i höst.
Jan Karlsson informerade om idrottsföreningen flytt av baracken, det är fortfarande offerter och olika bidrag som måste sammordnas.

§9
Aktuella frågor för sockenrådet
En sammanslagning av hembyggdsföreningarna  i Näshult och Hultanäs förordas.
Göran Johansson undrade om det är dax för en ny sockenfilm,Ulla Johansson  lovade att ta upp frågan i Hembyggdsföreningen.Tomas Wilhelmsson föreslog att badplatsen grusas upp.

§10
Övriga frågor
Ridsällskapet har lämnat in en skrivelse där de undrar om de kan få ett bidrag  på 10 000 för upprustning av ridbanan.Styrelsen beslutade att avvakta då ridklubben inte är medlem i sockenrådet.Efter ett ev. medlemskap och en medlemsförteckning med minst ett tiotal medlemmar kan ett bidrag på 5 000 kr beviljas.
Göran Johansson informerade  angående kyrkans stängning. Efter en ny granskning som IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört, finns det inte längre något skäl att hålla kyrkan stängd.
Göran Johansson informerade om en planerad vindkraftspark på Kullebo, Smedstorp och Hillhults marker. En sådan vindkraftspark kan ge ett ekonomiskt tillskott till sockenrådet på 50 000 kr/ år
Lars Engkvist har lovat skriva till Svevia angående vägen Näshult-Åseda.
Evald Hammarström föreslog att vi ändrar sockenrådets mötesdagar till onsdagar.

§11
Nästa möte
Nästa möte hålls i Hultanäsgården  onsdagen den den 31 augusti kl 19.00

§12
Mötets avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:Lennart Åstrand

Justeras: Ulla Johansson