Skriv in din sökning här

Extra styrelsemöte 2015-07-28

Extra styrelsemöte 2015-07-28 vid sockenrådet i Näshult

Närvarande Evald Hammarström, ordförande, Ulla Johansson, kassör, Hari Prem-Andersen, Peter Samuelsson, Lennart Åstrand, Tobias Engdahl, Jan Karlsson och Mats Löfgren. Ej närvarande: Per Lindgren, Thomas Wilhemsson och Pernilla Johansson.

Ärende: Donation från Mai-Lis Johanssons testamente till Sockenrådet i Näshult.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justeringsman

Till justeringsman utsågs Ulla Johansson

§ 3 Teckna firma för Sockenrådet i Näshult

Att teckna firma för Sockenrådet, var för sig, utsågs Ulla Johansson samt Evald Hammarström under tiden fram till 16-03-21.

§ 4 Ärende

I dödsboet efter Maj-Lis Johansson testamenterades 25 % av dödsboets tillgångar till Sockenrådet i Näshult. Övriga tillgångar delas mellan Bo Ung, Lyckan, Näshults IF, Hembygdsföreningen, Pensionärsföreningen samt Ridklubben.

§ 5 Förslag till fördelning mellan gåvotagarna.

Sockenstyrelsen enades om att de sammanlagda tillgångarna skulle delas enligt Maj-Lis Johanssons önskan. Förslaget kommer att delges övriga intressenter.

§ 6 Övriga frågor

Ny hemsida kan komma att kosta ca 30 000 kr för Sockenrådet.

Sockenrådet kan inte administrera båtplats i Serapssjön på grund av markägarfrågan.

Det finns behov av nytt grus till Volleyboll planen. Frågan undersöks samt kontakt tas med Bo Ung.

Permutation av ekonomiska medel från fond, Hultanäs. Förslag att pengarna ska delfinansiera bredbandet. Ansvarig är Lennart Åstrand.

Pengarna från arvet från Maj-Lis Johansson skulle kunna delfinansiera bredbandet samt ny hemsida. Allmän diskussion, inget beslut togs.

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.