Skriv in din sökning här

Protokoll 130821

Styrelsemöte med Näshults sockenråd onsdagen den 21 augusti 2013 hos Britt-Mari Johansson.


Närvarande: Ulla Johansson, Peter Samuelsson, Jan Karlsson, Lars Engqvist, Mats Löfgren, Johanna Ivarsson , Britt-Mari Johansson och Lennart Åstrand. 

§ 1
Mötets öppnande, val av justerare och fastställande av dagordning.
Jan Karlsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Johansson. Dagordningen fastställdes.

§ 2
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 3
Ekonomisk rapport.
Ulla Johansson rapporterade att bangolfen gav ett överskott på 1000 kr. och att uthyrning av partytältet gett ytterligare plus i kassan.

§ 4
Rapport från webbgruppen.
Jan Karlsson rapporterade från webbgruppen att föreningarna fortfarande är dåliga på att informera webbgruppen om sina aktiviteter.

§ 5
Rapport från medlemsföreningar
Lars Engqvist rapporterade att hemvändardagen som hembygdsföreningen och idrottsföreningen arrangerade var mycket lyckad, dock något färre deltagare än senast.
Johanna Ivarsson informerade om Föräldrakooperativet Lyckans personalproblem. Från den 15 nov. 2013 skall det finnas minst en anställd med förskoleutbildning. I dag finns det 4 barnskötare och en grundskol-lärare.

§ 6
Bredband.
Mats Löfgren rapporterade att intresset för bredband i Hultanäs är svagt. För tillfället står arbetet med bredbandet stilla. Bredbandsgruppen skall inom kort ha ett nytt möte, för att söka andra alternativa lösningar för att komma vidare. Evald Hammarström har blivit kontaktad från Massamåla angående bredband, detta kan kanske vara en framkomlig väg?
Mats Löfgren informerade om att han fått veta från Telia att delar av det fasta telefonnätet skall läggas ned redan i höst.
Lars Engqvist talade om att Vetab. har bra service. Han fick hjälp samma dag han ringde , efter ett åsknedslag.

§ 7 
Vintermarknaden i Näshult.
Erik Hjärtfors kom och informerade om att en arbetsgrupp ska bildats för att arbeta med förberedelser för vintermarknaden. Han ville ha två representanter från Sockenrådet med i denna grupp. Första mötet kommer att äga rum i affären den 10 sep.2013. Arbetsgruppen skall bland annat söka EU-bidrag för marknadsföring. Det kommer också att vara en öppen träff före jul. Sockenrådet beslutade att Per Lindgren och Peter Samuelsson skall ingå i gruppen.

§ 8
Övriga frågor
Lars Engqvist informerade om Smålands kulturfestival som hålls under allhelgonahelgen , en rundresa i Småland. För Näshults del blir det ett stopp hos Erik Hjärtfors, som kommer att informera om möbeltillverkning av gammalt virke.
De till Sockenrådet skänkta tavlorna får förvaras i hembygdsförenings arkiv, när de inte är utlånade.

§ 9
Mötet avslutades .
Ordföranden förklarade styrelsemötet för avslutat.

§ 10
Nästa möte.
Nästa möte hålls i Bygdegården kl. 19 oo onsdagen den 18 sep 2013.

Vid protokollet:  Lennart Åstrand 

Justeras: Ulla Johansson